Splošni pogoji

SVETILNIK nepremičnine, Darija Levanič Vidmar s.p., Obala 105, sprejme naslednje

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU
V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

POMEN IZRAZOV V SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA:

 • Nepremičninska družba: Svetilnik nepremičnine, Darija Levanič Vidmar s.p., Obala 105, Lucija;
 • Naročitelj: je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;
 • Tretja oseba: je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, v zvezi z nepremičnino;
 • Pogodba o posredovanju: pogodba, s katero  se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena;
 • Naročiteljevi ožji družinski člani: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

 

1. ČLEN

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

 • Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vsa posredovanja z nepremičninami, ki jih za naročitelja opravi nepremičninska družba oziroma nepremičninski posrednik.
 • Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi določili, veljajo določbe pogodbe.

 

2. ČLEN

STORITVE POSREDOVANJA PRI NAKUPU OZIROMA PRODAJI NEPREMIČNINE, KI SO VKLJUČENE V PROVIZIJO

 • Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine ( ogled nepremičnine );
 • Preverjanje pravnega stanja nepremičnine, kar pomeni, da nepremičninska družba pridobi ( od lastnika ) dokumentacijo, iz katere je razvidna lastninska pravica. Ravno tako se preveri morebiten obstoj pravic tretjih;
 • Organizacija in vodenje ogledov;
 • Obveščanje naročitelja o vseh okoliščinah, katere so pomembne pri nameravanem poslu, predvsem pa mora naročitelju pojasniti: tržne razmere, katere so pomembne za določitev cene nepremičnine; vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe; višino in vrsto davčnih obveznosti, višino stroškov notarske overitve podpisov oziroma druge vrste notarskih stroškov; stroški vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov, v zvezi s sklenitvijo pogodbe; morebitna tveganja, povezana z neurejenim ZK stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami tretjih na nepremičnini oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji;
 • Sodelovanje pri usklajevanju prodajne ali katere druge pogodbe oziroma pri pogajanjih ter zagotoviti pripravo ustreznih pogodb, s strani univerzitetnega dipl.pravnika ali odvetniške pisarne;
 • Spremljanje izpolnjevanja sklenjenega posla, predvsem glede plačila posameznih obrokov, kadar je dogovorjeno obročno odplačevanje;
 • Sodelovanje pri izročitvi nepremičnine v posest ter sestava primopredajnega zapisnika

V tem členu našteti posli so vključeni v ceno posredovanja. Če na željo naročitelja, posrednik katere izmed navedenih storitev ne opravi, oziroma če jih opravi naročetelj sam, se provizija s tem ne zniža.

Za posle, ki niso opisane v zgornjih alinejah, se stranki s pisnim dogovorom dogovorita za dodatno oziroma posebno plačilo.

 

3. ČLEN

STORITVE POSREDOVANJA PRI NAKUPU OZIROMA PRODAJI NEPREMIČNINE, KI NISO VKLJUČENE V PROVIZIJO

 • Zagotovitev izdelave cenilnega elaborata;
 • Sestava pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršilni naslov;
 • Priprava predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, če je nepremičnina že vpisana v ZK ( zemljiško knjigo );
 • Ureditev ZK stanja, če nepremičnina še ni vpisana v ZK, oziroma če prodajalec še ni vpisan kot lastnik nepremičnine v ZK;
 • Sestava predloga za izbris zaznamb, hipotek, plomb in predlogov za vzpostavitev vrstnega reda za vpis lastninske pravice v ZK;
 • Pridobivanje ZK izpiskov, kopij katasterskega načrta, pridobivanje lokacijske informacije ( za promet z nepremičninami, za možnost gradnje,... );
 • Svetovanje iz področja gradbenega inženiringa;
 • Finančno svetovanje ter drugo davčno svetovanje;

Če želi tretja oseba od nepremičninske družbe samo posamezno storitev, v zvezi s prodajo ali nakupom nepremičnine in z nepremičninsko družbo ne sklene pogodbe o posredovanju, je nepremičninska družba upravičena zaračunati posamezno storitev, v skladu z veljavnim cenikom družbe.

 

4. ČLEN

STORITVE PRI POSREDOVANJU NAJEMA ALI ODDAJE NEPREMIČNINE

 • Preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;
 • Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
 • Priprava pogodbe o najemu;

Če na željo naročitelja, posrednik katero izmed navedenih storitev ne opravi, naročitelj ni upravičen do plačila nižje provizije.

 

5. ČLEN

ODGOVORNOST POSREDNIKA

Posrednik je skladno s 844. členom OZ ( obligacijskega zakona ), odgovoren za škodo, ki nastane po njegovi krivdi eni ali drugi stranki, med katerima je posredoval.

 

6. ČLEN

PROVIZIJA

 • V primeru posredovanja pri prodaji in nakupu nepremičnine ima nepremičninska družba oz. posrednik pravico do provizije, v višini 4% pogodbene vrednosti. Če je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, plača 2%  prodajalec in 2%  kupec. Če je vrednost nepremičnine manjša kot 10.000 EUR, znaša provizija najmanj 500 EUR;
 • V primeru posredovanja pri oddaji oz. najemu nepremičnine, ima nepremičninska družba pravico do plačila, v višini 2 ( dveh ) mesečnih najemnin. V primeru, da posrednik posreduje za obe stranki, plača vsaka stranka polovico provizije;
 • Nepremičninska družba pridobi, skladno s 25. členom ZNPosr ( zakona o nepremičninskem posredovanju ) pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala;
 • Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe;
 • Nepermičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo, v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila pogodba sklenjena v 6. mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju. Plačilo znaša 2% od pogodbene vrednosti za vsako pogodbeno stranko;
 • Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi takrat, kadar naročitelj sam najde 3. osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, pri čemer mora plačilo temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.

V primeru, da je 3. oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

 

7. ČLEN

ČAS TRAJANJA POGODBE

Posredniško pogodbo skleneta nepremičninska družba in naročitelj za dobo 9 mesecev.
Posredniško pogodbo lahko pogodbeni stranki odpovesta v primeru nastopa višje sile in če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.
Pogodbo je potrebno odpovedati pisno.

 

8. ČLEN

OSTALA DOLOČILA

 • Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Predvsem jo mora natančno in pošteno seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin, ki se nanašajo na nepremičnino, katera je predmet posredovanja. Nepremičninsko družbo mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah tretjih na nepremičnini ter jo pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami nepremičnine;
 • Nepremičninska družba sme storitve posredovanja prenesti tudi na druge nepremičninske družbe. V takšnem primeru ostane naročnik v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, ta pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo;
 • Naročitelj ne more enostransko prekiniti posredniške pogodbe, v času trajanja pogodbe, razen v primeru nastopa višje sile. V primeru neutemeljene prekinitve, v času trajanja pogodbe, mora naročitelj nepremičninski družbi poravnati vse dejansko nastale stroške, ki jih je imela nepremičninska družba pri posredovanju v posredniški pogodbi opisane nepremičnine;
 • V primeru, da se naročitelj neutemeljeno ne želi spustiti v pogajanje za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel posrednik oz. nepremičninska družba in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil nepremičninski družbi, je le-tej dolžan plačati ½      ( polovico ) zneska, ki bi ga bil dolžan plačati v primeru sklenitve pogodbe.

 

SVETILNIK nepremičnine

Darija Levanič Vidmar s.p.
Univ.dipl.oec.
vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pod zaporedno št. 52700523
Zavarovanje odgovornosti: Zavarovalnica Triglav
Št.zav.police: OD40100687865

V Luciji, maj 2015

BUY NOW